ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. verzió (2014. novemberi kiadás)

I. Tárgya, hatálya

Jelen, a Szállító által készített Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) alkalmazásra kerülnek minden olyan szerződéses jogviszony során, amely a Szállító által teljesített szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódik. Az ÁSZF szoros és elválaszthatatlan részét képzi a Szállító és a Vevő között bármely formában létrejött szerződéses kötelemnek. A Felek egyedi szerződéseikben az ÁSZF egyes rendelkezéseitől eltérhetnek. Ha az ÁSZF és az egyedi szerződés feltételei egymástól eltérnek, az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

II. Fogalmak meghatározása

Szállító: GRIMAS Ipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.; adószám: 10860764-2-43.; bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-09-265697; bankszámla szám: 10400195-01901306-00000000 (HUF), 10408007-25462300-48840000 (EUR))

Teljesített szolgáltatás: minden, a Szállító által teljesített szolgáltatás, így új gépek, mérőműszerek és berendezések értékesítése, üzembe helyezése, a rendeltetésszerű használat betanítása, a meglévő berendezések felújítása, rendszeres karbantartása, eseti szervizelése, és tartalék alkatrésszel történő ellátása.

Egyedi szerződés: a Felek között létrejött egyedi szerződés, amely tartalmát tekintve bármely megnevezéssel (Szállítási, Vállalkozási, Karbantartási stb.) és alakisággal létrejött szerződés, de nem beleértve jelen ÁSZF-et.

III. Az ÁSZF és az egyedi szerződés viszonya

Jelen ÁSZF akkor válik a Szerződő Felek közötti egyedi szerződés részévé, ha a Felek ennek tényét rögzítik az egyedi szerződés rendelkezései között. Továbbá akkor is irányadóvá válik, ha a Szállító által adott ajánlatban az ÁSZF-re történő hivatkozás megtörténik, és a Vevő eltérő javaslatot annak tartalmára vonatkozóan nem tesz. Az ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha a Vevő által adott teljesítésigazoláson az ÁSZF-re való hivatkozás megtörténik.

IV. Az ÁSZF módosítása

A Szállító jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A már létrejött jogügyletek esetében a Szállító kötve marad a szerződés létrejötte napján hatályos ÁSZF-ben rögzített rendelkezésekhez.

V. Az egyedi szerződés tartalma

Az egyedi szerződés tárgyát, az árat, a fizetési feltételeket, a szerződés teljesítésének időtartamát és megszűnését, valamint más fontos feltételeit az egyedi szerződés szabályozza. Az egyedi szerződésben vagy megrendelésekben rögzített árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben az egyedi szerződés a fentiekre nem tér ki, egyéb rendelkezés hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

VI. Teljesítés, az átadás-átvétel

A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, adott helyen és időben kell teljesíteni. A Vevő az előteljesítést elfogadja. Ha a szolgáltatás osztható, a Vevő részteljesítést is köteles elfogadni. A Vevő lehető legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. A teljesítésről a Szállító teljesítésigazolást készít, amelyben rögzítésre kerülnek a teljesítés általános körülményei.

Amennyiben a Vevő a Szállító írásbeli felszólítása ellenére sem hajlandó a teljesítést elfogadni, a teljesítés azáltal válik érvényessé, hogy a Szállító az írásbeli felszólítást a Vevő részére hitelt érdemlően megküldte.

A Szállító teljesítése során jogosult alvállalkozók közreműködését igénybe venni.

VII. Szállító kötelezettsége

Szállító köteles a szerződésben vállalt kötelezettségét szakmai hozzáértéssel, a meghatározott ütemterv szerint, az ésszerűség keretein belül a leggyorsabban elvégezni. A Szállítónak a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően, a Vevőnél érvényes biztonsági előírások szerint kell a munkát elvégezni. A Szállító szükség esetén köteles alkalmazottai részére a megfelelő munkavédelmi eszközöket biztosítani. Ezen túlmenően Szállító köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a munkavégzés helyének biztonságosságát. Szállító jogosult a munka elvégzését megtagadni, ha a munka elvégzése veszélyeztetné saját, vagy a Vevő dolgozóinak életét, testi épségét.

VIII. Vevő kötelezettsége

A Vevő köteles a részére megküldött szolgáltatást tartalmazó számlát 8 napon belül a Szállító részére megfizetni. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, abban az esetben Vevőt a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség, továbbá a jogérvényesítés során a Szállítónál felmerült és igazolt adminisztratív költségek megfizetése terheli.

Szállító jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési határidőnél kedvezőbb feltételt is megállapíthat az egyedi szerződésben vagy Vevővel történt külön fizetési megállapodás alapján. Vevő az így biztosított fizetési kedvezményre mindaddig jogosult, amíg az egyedi szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített fizetési határidőt pontosan betartja. Amennyiben három alkalommal fizetési késedelembe esik, Szállító az egyedi szerződést vagy fizetési megállapodást egyoldalúan módosíthatja és a továbbiakban jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételt alkalmazhatja.

Kedvezőbb fizetési feltételt Szállító kizárólag egy specifikus árucsoportra állapít meg, mely az egyedi szerződésben, vagy a fizetési megállapodásban kerül részletezésre.

A Vevő köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket a teljesítés helyén biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, és Szállító teljesítése emiatt meghiúsul, Szállító jogosult a szerződéses összeg azonnali számlázására. A későbbi időpontban történő teljesítés(ek) kapcsán felmerülő költségek Vevőt terhelik.

IX. Teljesítés felfüggesztése

A Szállító szerződésben vállalt kötelezettségeit jogosult felfüggeszteni mindaddig, ameddig a Vevő vele szemben fizetési késedelembe esett, és a Vevő a felszólítás ellenére tartozását nem egyenlíti ki, illetve Szállító által elfogadható garanciát vagy biztosítékot nem nyújt. A felfüggesztésből eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Vevő késedelme a Szállító egyidejű késedelmét kizárja.

X. Tulajdonjog fenntartása

Szállító fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a terméket rendeltetésszerűen használják, átalakították, beépítették, az ár előzőek szerinti teljes kiegyenlítéséig a rendeltetésszerűen használt termékre, átalakított termékekre vagy berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a Szállítónak zálogjoga van.

Egyebek mellett a nyújtott szolgáltatásokra is a zálogjogi előírások az irányadóak. Ezen esetekben a felelős őrzés szabályai és költségei a Vevőt terhelik.

XI. Garancia

Szállító, a Vevő írásbeli bejelentésére és saját költségére köteles a körülményekhez képest a lehető leggyorsabban megjavítani vagy kicserélni minden meghibásodott alkatrészt a garanciális idő keretében. Jelen bekezdésben a meghibásodás tervezési, anyag- vagy gyártási hibát jelent.

Szállító garanciális felelőssége nem vonatkozik az alábbiakból eredő meghibásodásokra:

• Szállítónak fel nem róható okok;

• Vevő által végzett hibás karbantartás vagy gondozás;

• Vevő vagy általa igénybevett harmadik fél által végzett karbantartási, szervizelési munka;

• A berendezés használati utasításával ellentétes, nem rendeltetésszerű üzemeltetése;

• A berendezés rendeltetésszerű használata közbeni kopás, elhasználódás;

• A garanciális idő után fellépő meghibásodások.

A garanciális idő tekintetében a Szállító

a.) a berendezés értékesítése keretében kötött szerződés esetében a beüzemelés dátumától számított 12 hónap, illetve a Vevő részére történt leszállítás keltétől számított 12 hónap,

b.) értékesítésre került pótalkatrész esetében 6 hónap,

c.) karbantartási szerződés, illetve bármely más nyújtott szolgáltatás esetében a munka elvégzését követően 6 hónapig vállal felelősséget a munkáért.

XII. Szállító felelősségének korlátozása

A Szállító kizárólag olyan károkért tartozik felelősséggel, amely egyértelműen és közvetlenül neki felróható okból, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból következik be. A károk fedezetére a Szállító rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással.

A Szállítói kártérítési felelősség kizárólag a közvetlen károk mértékére korlátozódik, a bekövetkezett közvetett károk tekintetében a kártérítési felelősség alól mentesül. Közvetett károk alatt értendő például a gazdasági veszteség vagy elmaradt haszon.

A Szállító a vis maior keretében keletkezett károkért nem felel.

XIII. Vis Maior

Bármely fél jogosult saját, szerződésből eredő kötelezettségeit felfüggeszteni, – ide nem értve a fizetési kötelezettséget, – oly mértékig, ameddig a szerződés teljesítését a fél akaratán kívüli és a szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények befolyásolják, amelyek lehetnek, de nem korlátozódnak az alábbiakra:

Háború, forradalom, népfelkelés, közműszolgáltatás, -üzemanyag-ellátás, -szállítás, -egyéb áru vagy szolgáltatás leállítása vagy kimaradása, természeti katasztrófa, kormányintézkedések, export vagy import tilalom, tűzvész, robbanás, árvíz, lavina, polgári zavargások (amelyet vis maior okozott).

XIV. Szerződés megszűnése, megszüntetése

A szerződés a teljesítéssel, illetve részteljesítések esetén a végteljesítéssel, továbbá az utolsó fizetési részlet kiegyenlítésével szűnik meg. Karbantartási szerződés esetén a felek 30 napos felmondási idővel írásban a szerződést indokolás nélkül megszüntethetik.

XV. Alkalmazott jog és jogviták rendezése

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a szerződés fennállása alatt, jogos érdekeik figyelembe vételével együttműködni kötelesek. Esetleges vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben ez eredménytelenül zárul, a Felek hatáskörre való tekintettel alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességének.